367 பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட இறக்குமதிக்கான வரையறையை நீடிக்கும் வர்த்தமானி

அத்தியாவசியமற்ற 367 பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட இறக்குமதிக்கான வரையறையை நீடிக்கும் வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்த அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் நிதி அமைச்சரால், 11 ஆம் திகதி முதல் அமுலுக்கு வரும்வகையில் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தமானி அறிவித்தல்

https://cdn.newsfirst.lk/tamil-uploads/2022/04/43b1fe84-2274-42_t.pdf

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.