கர்ப்பபை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படும்  வாய்ப்பு இந்த பெண்களுக்கு அதிகம்: 35 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் இதை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்


கர்ப்பபை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படும்  வாய்ப்பு இந்த பெண்களுக்கு அதிகம்: 35 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் இதை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.