விளை நிலத்தை நாசப்படுத்திய யானை கூட்டம்: விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம்


விளை நிலத்தை நாசப்படுத்திய யானை கூட்டம்: விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.